Slush

Strain names containing 'Slush'
  Banana Slush ~ €11.00 (2 menus)
  Mint Slushie ~ €11.00 (1 menu)
  Orange Slush ~ €18.00 (1 menu)